Chaidh tabhartas de £271,000 a thoirt do UHI Colaisde a’ Chaisteil is Beinn na Faoghla agus Comhairle nan Eilean Siar bho mhaoin Dualchas Nàdair na h-Alba airson Pròiseact Àrc-Eòlas Samhlachail Uibhist (UVAP).

Tha Pròiseact Samhlachail Àrc-eòlas Uibhist mar phàirt de phrògram phròiseactan ùra luach £5 millean a thèid in-thasgadh anns a’ Ghàidhealtachd agus nan Eilean gus tuilleadh chothroman àrd-chàileachd a thoirt do luchd-turais, a’ togail tlachd bho dhualchas nàdarra agus cultarail.  Tha Maoin Dualchais Nàdarra is Cultarail air a stiùireadh le Dualchas Nàdair na h-Alba agus air a mhaoineachadh ann am pàirt le Maoin Leasachaidh nan Roinnean Eòrpach (ERDF).  Bidh Maoin Dualchais Nàdarra is Cultarail a’ brosnachadh dhaoine gu tadhail air feadhainn de na coimhearsnachdan ionadail, agus stèidhichidh e obraichean seasmhach, gnothachasan agus seirbhisean sa choimhearsnachd. Fhuair am pròiseact cuideachd £85 mìle not bho Mhaoin Dualchas a’ Chrannchur Nàiseanta.

Am bu toil leat rannsachadh teaghlach a dhèanamh?  Am bu toil leat barrachd fiosrachadh fhaighinn  mu do shinnsearan?

Tha Colaisde a’ Chaisteil UHI a’ tabhann cothrom sin a dhèanamh le bhith a’ cur air dòigh cùrsa 10 seachdainnean le barrantas SQA.

Bidh an t-èolaiche Bill Lawson a’ lìbhrigeadh clas-oide dà uair a thìde san t-seachdain bhon Ionad Rannsachaidh Sloinntaireachd, Cò Leis Thu?

Thèid na clasichean-oide a lìbhrigeadh air-loidhne, mar sin, gheibh thu cothrom pàirt a ghabhail annta far a bheil thu stèidhichte.

Bidh stuthan teagaisg cuideachd rim faighinn air làrach teagaisg eleagtronaigeach na Colaisde.

Tron chùrsa seo, gheibh thu cothrom pìos, no pìosan, den chraobh teaghlaich agad fhèin, no teaghlach Gàidhealach sam bith, a rannsachadh.  Gheibh thu stiùireadh a thaobh ciamar a bu chòir rannsachadh teaghlach a dhèanamh agus air ciamar a bu chòir fiosrachadh a chumail, a bharrachd air fiosrachadh mu na buidhnean ionadail agus nàiseanta as urrainn do chuideachadh leis an rannsachadh.

Ceann-là:          22mh Faoilleach

Uair:                 4.30f – 6f

Fad:                  10 seachdainean

Cosgais:            £100

Fiosrachadh:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                        01851 770457

 

Dè bha sibhse ris air an deireadh sheachdain? 

Bha Anna Frater, a tha na h-òraidiche air na ceumannan Gàidhlig againne, ann am baile Chorcaigh, agus i air cuireadh fhaighinn gus a bàrdachd a leughadh aig Fèill Litreachais Winter Warmer Ó Bhéal.

Bha Anna a’ leughadh a bàrdachd cuide ri bàird ainmeil ann an saoghal litreachais na Beurla agus na Gaeilge, leithid Liz Berry, Gabriel Rosenstock agus Aifric Mac Aodha.