Tha Colaisde a’ Chaisteil UHI air cùrsa ùr air-loidhne do luchd-ionnsachaidh ullachadh.  Tha riochd air-loidhne na cùrsa a’ ciallachadh gu bheil e comasach do dh’oileanaich an cùrsa a’ leantainn ge bith càite bheil iad stèidhichte, aig an astar aca fhèin agus nan ùine fhèin.

Thuirt Sheila NicIllinnein, Iar-Cheannard; “Tha a’ cholaiste air leth toilichte ionnsachadh na Gàidhlig fhosgladh a-mach do dhaoine.  Seach gu bheil an cùrsa seo air-loidhne, bidh e gu sònraichte feumail dhaibhsan a tha airson Gàidhlig ionnsachadh ach a tha a’ faireachdainn nach eil gu leòr ùine aca sin a dhèanamh”

Fhuair sgoilearean Gàidhlig à Àrd-sgoil MhicNeacail cothrom ionnnsachadh mu na cùrsaichean Gàidhlig a tha rim faotainn sa cholaiste, nuair a chaidh Feasgair Fosgailte a chumail sa cholaiste o chionn ghoirid. 

Bha buidhnean Gàidhlig cuideachd an làthair, agus chuala na sgoilearan mu chothroman cosnaidh ann an saoghal na Gàidhlig bho riochdairean à buidhnean leithid a’ BhBC, Comunn na Gàidhlig, Stòrlann, MG Alba and Tasglann nan Eilean. 

A bharrachd air an seo, fhuair iad cothrom cluinntinn bhon bhana-bhàrd ainmeil, Anna Frater a tha ag na h-òraidiche aig Colaisde a’ Chaisteil UHI.