Contact us on 01851 705743 or
email info@welovestornoway.com

Tha Comhairle nan Eilean Siar air dreachd a dheasachadh de Phlana Cànain Gàidhlig ùr airson 2022-2027, a thaobh Earrann 3 de dh’Achd na Gàidhlig (Alba) 2005. Tha an dreachd Plana ag amas air bunait sheasmhach a chruthachadh do Ghàidhlig sna h-Eileanan airson an àm ri teachd mar chànan beò, coimhearsnachd, agus mar sho-mhaoin chultarach agus eaconomach. Tha an dreachd Plana cuideachd a’ cur taic ri amasan a’ Phlana Cànain Gàidhlig Nàiseanta aig Bòrd na Gàidhlig, a tha ag amas air stad a chur air crìonadh san àireamh de luchd-labhairt na Gàidhlig, agus fàs na Gàidhlig a chur air chois ann an Alba. Chaidh dreachd Plana Cànain Gàidhlig na Comhairle 2022-27, an ceathramh tionndadh dhen Phlana, a dheasachadh le sgrùdadh mionaideach air a dhèanamh air amasan, toraidhean agus adhartas a’ Phlana 2019-2022.

Tha an dreachd Plana ri fhaighinn an seo sa Ghàidhlig agus ann am Beurla:

https://www.cne-siar.gov.uk/have-your-say/consultations/2022/draft-gaelic-language-plan/

Tha sinn a’ lorg bheachdan bhon phoball, agus buidhnean Gàidhlig is eile, mun dreachd Plana mar phàirt de phròiseas co-chomhairleachaidh phoblach a mhaireas gu 5f air Dihaoine 11 Samhain. Thathas a’ cur fàilte air beachdan agus molaidhean sam bith a thaobh an dreachd Plana.

Ma tha thu airson do bheachdan air an dreachd Plana a thoirt seachad, cuir post-d gu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ma ’s e do thoil e.

 

Draft Gaelic Language Plan 2022-2027

Comhairle nan Eilean Siar has prepared a draft of its new Gaelic Language Plan for 2022-2027, in terms of Section 3 of the Gaelic Language (Scotland) Act 2005. This draft Plan aims to ensure that Gaelic has a sustainable future in the Western Isles as a living, community language, and cultural and economic asset. The draft Plan also supports the objectives set out in Bòrd na Gàidhlig’s National Gaelic Language Plan, namely to arrest the decline, and to plan for the growth, in the number of Gaelic speakers in Scotland. Comhairle nan Eilean Siar’s draft Gaelic Plan for 2022-2027 is the fourth iteration of its Gaelic Plan, the Comhairle having undertaken an extensive review of the targets, outcomes and progress of the Plan for 2019-2022.

The draft Plan is available in Gaelic and English here:

https://www.cne-siar.gov.uk/have-your-say/consultations/2022/draft-gaelic-language-plan/

Responses are invited from the public, Gaelic, and other organisations on the draft Plan as part of a six-week public consultation process, which comes to an end at 5pm on Friday 11 November. All views and recommendations in terms of the draft Plan are welcome.

If you wish to comment on the draft Plan, please e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.