A play about four royals resulted in a win for Stornoway Primary.

Stornoway Primary won the Council Award at the Local Mod Concert on Friday 7 June.

The group won the award for their play, which was about William, Kate, Harry and Meghan going to a restaurant.  

Pictured above: Christeen Macleod, Stornoway Primary Head Teacher, Mairead Macleod, judge of the competition, Norman A Macdonald, Council Convener and Malcolm Burr, Chief Executive of Comhairle nan Eilean Siar, and Ewan Davies from the drama group at Stornoway Primary.

Meal an naidheachd air Bun-sgoil Steòrnabhaigh a bhuannaich Duais na Comhairle aig Consart a' Mhòid oidhche Haoine.

Anns an dealbh, tha Christeen NicLeòid, ceannard Bun-sgoil Steòrnabhaigh, Mairead NicLeòid a bha na breitheamh air a' cho-fharpais, Tarmod A Dòmhnallach, Neach-Gairm na Comhairle agus Malcolm Burr, Àrd-oifigear na Comhairle agus Ewan Davies bho bhuidheann cleasaichean Bun-sgoil Steòrnabhaigh.

Bhuannaich am buidheann an duais airson an dràma aca, a bha mu dheidhinn William is Kate agus Harry is Meghan a' dol gu àite-bidh.

Nach iad a rinn math!