Contact us on 01851 705743 or
email info@welovestornoway.com

Photograph of Na h-Òganaich

Na h-Òganaich will return at the Metagama concert on Friday 11 August.

First formed in 1971, Margaret Macleod, her brother Donnie, and their close friend Noel Eadie will take the the stage once more as part of the centenary commemoration of the emigration.  

Margaret won the gold medal at the Royal National Mòd in 1970 before meeting guitarist, Noel Eadie, at a concert in Dunoon. From here with the addition of her brother, they formed a folk trio that would return to win at the Mòd in 1971 inspired by the works of Murdo Macfarlane.

Known as the 'Melbost bard', Macfarlane, was a published writer and poet who emigrated along with Margaret and Donnie's grandfather on a CPR liner for Canada. Their grandfather and the Melbost bard would return some ten years later and learned of the language, heritage, and culture of the island they had left. 

Despite being brought up on the mainland, Margaret and Donnie's parents hailed from Lewis, and they were brought up steeped in the tradition and songs of the island. Their counterpart, Noel, who was born in Glasgow, made Lewis his home and taught for many years in the Nicolson Institute. 

Together, Na h-Òganaich, went on to compete and win at the Pan-Celtic festival in Ireland in 1972, which helped propel them onto the international stage and a recording contract with Beltona Sword, a branch of Decca Records.

Since their recording days they have reformed many times to play at events including Celtic Connections and the HebCelt festival. 

The folk group will join a line-up including the 78th Fraser Highland Pipeland and Alyth McCormack and her Irish band as part of the Metagama Tattoo. 

Tillidh Na h-Òganaich air Dihaoine 11 an Lùnastal aig an Metagama concert.

Chruthaich a chòmhlan ann an 1971, is bi Margaret Macleod, am brathair aice Donnie, agus an caraid aca Noel Eadie, air ais air an àrd-ùrlar a-rithtist gus comharrachadh cuimhneachan nan ceud bliadhna de eilthireachd. 

Bhuannaich Margaret am bonn-òir aig am Mòd Nàiseanta Rìoghail ann an 1970 mus do choinnich i ris an cluicheadair giotàr, Noel Eadie, ann an Dùn Omhainn. Leis a bhrathair aice agus Noel, thoisich iad còmhlan-ciùil 'folk' is thill iad dhan a Mhòd ann an 1971, air am brosnachadh leis an sgrìobhadh aig Murchadh MacPhàrlain.

'S e sgriobhadair agus bàrd a bh'ann an MacPhàrlain, am Bàrd Mhealboist, a dh'eilthirich gu Canada comhla ri seanair Margaret agus Donnie air loidhnear CPR. Thill an dithis aca as deidh deich bliadhna a chuir seachad thall thairis agus ionnsaich iad mun cànan, dualchas, agus cultair a dh'fhàg iad air an eilean.

Ged a chaidh Margaret agus Donnie an àrachadh air tìr-mòr, 's ann a Leodhais a bha na pàrantan aca. Dh'fhàs iad suas le traidisean agus òran bhon eilean. Ghluais Noel, am com-pàirtiche aca, dhan eilean is bha e a' teagaisg aig Àrd-sgoil MhicNeacail airson grunnan bhliadhnaichean ged a' rugadh e ann an Glaschu. 

Ri chèile, chaidh Na h-Òganaich air adhart dhan fèis 'Pan-Celtic' ann an Èirinn ann an 1972. Thug seo taic dhaibh gluasad dhan àrd-ùrlar eadar-nàiseanta agus fhuair iad cùmhnant clàradh le 'Beltona Sword', pairt dhe Decca Records. 

 Bhon uair sin thaining iad comhla a-rithist iomadach turas airson tachartasan a leithid Celtic Connections agus HebCelt.

Thig iad còmhla ri chèile turas eile leis an còmhlan pìobaireachd '78th Fraser Highland' agus an còmhlan Èireannach aig Alyth McCormack aig an Matagama Tattoo.