Contact us on 01851 705743 or
email info@welovestornoway.com

GAELIC DEVELOPMENT OFFICER

  • Hours:               37 hours per week
  • Salary:              £23,500 per annum
  • Fixed Term:       1 year
  • Location:           UOG Business Centre, Galson, HS2 0SH

Urras Oighreachd Ghabhsainn aims to maximise the economic and social value of Gaelic language and heritage to the estate and is currently undertaking various projects and initiatives to stimulate economic and social opportunities.

UOG is seeking to recruit a self-motivated individual to engage with the community of the Galson Estate to proactively promote, support learning of, and use Gaelic to deliver against recognised priorities e.g. tourism, health and wellbeing, childcare and thereby place importance on the Gaelic language as a socio-economic driver.

UOG delivers a Community Investment Programme and it is expected the post-holder would support organisations to seek opportunities to use the language to support their growth and development, adding value to their offering.

The successful applicant will have excellent verbal and written communication skills with fluency in Gaelic, both verbal and written. Experience of heritage related projects and community-led development would be advantageous. The ability to work on your own initiative is essential.

The closing date for applications is midday on Monday 25 October.

This post is part-funded by Bòrd na Gàidhlig. 


Uairean-Obrach: 37 uairean san t-seachdain
Tuarastal: £23,500 gach bliadhna
Teirm-shuidhichte: 1 bliadhna
Stèidhichte: Togalach UOG, Gabhsann, HS2 0SH

’S e àrd-amas Urras Oighreachd Ghabhsainn adhartachadh a dhèanamh air factaran shòisealta agus eaconomaigeach na Gàidhlig agus dualchas sgìre Oighreachd Ghabhsainn. Leis an seo, tha pròiseactan agus iomairtean eadar-dhealaichte a’ dol gus cothroman a chruthachadh sa choimhearsnachd.

Tha UOG a’ sireadh tagraiche fèin-bhrosnaichte a dh’obraicheas le coimhearsnachd Oighreachd Ghabhsainn gus brosnachadh a thoirt do cleachdadh na Gàidhlig, ionnsachadh a’ chànain agus ann an co-cheangal le turasachd, slàinte agus sunnd, cùram-cloinne agus leis an sin a’ cur cuideam air Gàidhlig sa choimhearsnachd.

Bu chòir gum bi sgilean fìor mhath labhairt agus conaltraidh aig an tagraiche le eòlas air pròiseactan dualchais agus obair leasachaidh ann an coimhearsnachdan na bhuannachd cuideachd. Tha comas a bhith ag obair bho ur stiùir fhèin riatanach.

Tha an obair pàirt-maointe le Bòrd na Gàidhlig. 
Ceann-latha aig 12pm, air Diluain 25mh An Dàmhair 2021


To request an information pack, or for more information, please contact:

Christine Amos,
Address: UOG Business Centre, Galson, HS2 0SH
Phone: 01851 850393
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.galsontrust.com